Shion Kaito
Акаито | Йованэ Хаку. В вино-водочном отделе магазина.

@темы: Akaito, Yowane Haku