TheDollOfLife
перестань оглядатись назад,живи сьогднішнім днем
ya juvy,baldy...=)

ya vpevnena vse byde klasno!ya vje znay 4ogo xo4y i znay,wo ta lyduna yakiy z yakoy ya xo4y provodutu svoe juttya,xo4 bu naybluj4um 4asom povunna bytu spravjnyoy..takoy yakoy vona e...=)

ya vsya tvoya,,.,ya xo4y nalejatu tobi...bydy vdya4na yakwo otrumay take j same...=)

vse,munyle treba zabytu,yakwo xo4y matu klasne maybytne...=)pruvit 4usta storino4ka..=)

ya znova taka yaka byla=)ysmixnena,pruvitna ta jutteradisna...i znovu po4ny inkolu nosutu okylyaru..=)